Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA VRTCA ANTONA MEDVEDA KAMNIK

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Vrtec Antona Medveda Kamnik Novi trg 26 b, 1241 Kamnik

Odgovorna uradna oseba:

Ravnateljica mag. Liana Cerar

Datum prve objave kataloga:

November 2008

Datum zadnje spremembe:

September 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.vrtec-kamnik.si

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu vrtca vsak delovni dan med 8.00 in 14.00 uro.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S

   KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa:

Področje dela zavoda je določeno z  Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok -Vrtec Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS 75/96) ter njegovimi spremembami in dopolnitvami (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Ur. l. RS, št. 48/99), Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Ur. l. RS, št. 54/04), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Ur. l. RS, št. 43/07), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Ur. l. RS, št. 36/10), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Ur. l. RS, št. 77/10), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Ur. l. RS, št. 8/12).

Vrtec Antona Medveda Kamnik skladno z odlokom o ustanovitvi opravlja glavno dejavnost določeno s standardno klasifikacijo dejavnosti to je:

 • Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje 85.100

Poleg glavne dejavnosti, ki se izvaja kot javna služba, vrtec skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok -Vrtec Antona Medveda Kamnik, opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti vrtec izvaja sledeče programe:

 •  Dnevni program
 •  Poldnevni program

Seznam notranjih organizacijskih enot

 • Enota Rožle, Novi trg 26 b, 1241 Kamnik, T: 01 830 33 30, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Sneguljčica, Kovinarska 11, 1241 Kamnik, T: 01 831 06 71, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Pestrna, Groharjeva 1, 1241 Kamnik, T: 01 831 58 00, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Tinkara, Klavčičeva 1, 1241 Kamnik, T: 01 831 40 19, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Palček, Šmartno 13 b, Laze v Tuhinju, 1219 Laze v Tuhinju, T: 01 83 47 522, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Cepetavček (POŠ Nevlje), Nevlje 18, 1241 Kamnik, T: 01 839 15 73, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Sonček, Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik, T: 01 831 32 14, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Marjetica, Ljubljanska 3 a, 1241 Kamnik, T: 01 831 53 06, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Pedenjped, Jakopičeva 27, 1241 Kamnik, T: 01 831 51 10, @ Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Mojca, Matije Blejca 14, 1241 Kamnik, T: 01 831 58 26, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Polžki, Motnik 8, 1221 Motnik, T: 01/620 48 83, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Kekec, Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica, T: 01 832 55 72, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Oblaček, Trdinova 7a, 1241 Kamnik, T: 01 831 12 22, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Enota Kamenček, Tomšičeva 9, 1241 Kamnik, T: 01 831 14 02, @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Organigram organa tehnične službe

Organigram organa pedagoško strokovne službe

2. b Kontaktni podatki o uradni osebi pristojni za posredovanje informacij

 • Pristojna oseba za posredovanje informacij je ravnateljica vrtca mag. Liana Cerar, dipl. vzg. predšolskih otrok
 • Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Naslov: Novi trg 26 b, 1241 Kamnik,
 • Kontakt: tel: 01 / 830 33 30, Fax: 01/ 839 13 27.

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

Temeljni predpisi, ki urejajo področje delovanja vrtca so predvsem:

Ostali predpisi, ki urejajo dejavnosti vrtca in besedila navedenih predpisov so dostopna preko povezave na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) na spletnem naslovu: (http://pisrs.si/Pis.web/), preko spletne povezave na ministrstvo pristojno za šolstvo na spletnem naslovu: http://www.mizs.gov.si/ in preko spletnih strani drugih državnih organov.

Povezava na register predpisov lokalne skupnosti je možna na spletnem naslovu: http://www.kamnik.si/obcina-kamnik

Povezava na register predpisov evropske skupnosti je možna na spletnem naslovu: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl

Pravno opozorilo: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi Republike Slovenije in drugi organi ali organizacije gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in vrtec odškodninsko ali kako drugače  ne jamči  za vsebino in pravilnost objavljenih besedil.

2. d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Vrtec ni predlagatelj predpisov, sprejema pa lahko posamezne interne akte.

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Kurikulum za vrtce
 • Letni delovni načrt za leto
 • Razvojni načrt
 • Finančni načrt
 • Samoevalvacijsko poročilo
 • Realizacija letnega delovnega načrta

2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Vrtec vodi upravne postopke v zvezi s sprejemom otrok v vrtec. Vrtec  te postopke vodi v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.

Vrtec vodi upravne postopke tudi v zvezi z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Vrtec skladno z materialnimi predpisi lahko vodi tudi druge upravne postopke, kadar po postopku skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku odloča v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise na podlagi katerih odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.

Vrtec na vodi sodnih in zakonodajnih postopkov, lahko pa na podlagi posameznih predpisov izdaja interne akte.

2. g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Vrtec vodi oziroma upravlja z javnimi evidencami :

1.
Ime evidence: Evidenca vpisanih in vključenih otrok
Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

2.
Ime evidence: Evidenca plačil staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna.

3.
Ime evidence: Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna.

4.
Ime evidence: Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu
Normativna podlaga: 24. člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

5.
Ime evidence: Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna.

6.
Ime evidence: Število zagotovljenih mest
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=1095

7.
Ime evidence: Število prostih mest v vrtcu
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20. d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna.
Dostop do evidence: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=1095


8.
Ime evidence: Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodID=1095#

9.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

10.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

2. h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Vrtec vodi sledeče informatizirane zbirke podatkov:

 • Evidenco vpisanih in vključenih otrok. Vsebuje podatke o vpisanih in vključenih otrocih. Podatke zbere svetovalna služba ob vpisu Evidenca je dostopna na sedežu vrtca v času uradnih ur.
 • Evidenco plačil staršev- Vsebuje podatke o plačanih in neplačanih obveznostih. Podatke zbira in vodi računovodska služba. Evidenca ni dostopna javnosti.
 • Evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč. Vsebuje podatke o otrocih ki potrebujejo svetovanje in pomoč. Podatke zbira in vodi svetovalna služba. Evidenca ni dostopna javnosti.
 • Evidence o zaposlenih delavcih in podatkih v zvezi z zaposlitvijo. Vsebuje podatke o delavcih povezanih z zaposlitvijo. Podatke zbira in vodi kadrovska služba. Evidenca ni dostopna javnosti.
 • Zbirka podatkov skladno s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/12).
 • Publikacija Predstavitev Vrtca Antona Medveda Kamnik http://www.vrtec-kamnik.si/o-vrtcu/publikacije.
 • Publikacija: Antonček.
 • Publikacija: Otroci potrebujemo gozd.
 • Antončkova kuharska knjiga.
 • Zloženke.

Dostop do zbirk: Informatizirane zbirke so dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

2. j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma

     seznam posameznih dokumentov

 •  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Antona Medveda Kamnik,
 • Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec,
 • Pravilnik o varnosti otrok,
 • Pravilnik o volitvah v svet vrtca,
 • Poslovnik o delu sveta vrtca,
 • Poslovnik o delu sveta staršev,
 • Pravilnik sklada VVZ Antona Medveda Kamnik,
 • Pravilnik o oddaji javnih naročil pod mejnimi vrednostmi skladno z ZJN -2,
 • Pravilnik o ugotavljanju psihofizičnega stanja delavcev,
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
 • Pravilnik o uporabi in varovanju pečatov in žigov,
 • Pravilnik o računovodstvu,
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije,
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu,
 • Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil in uporabi vozil zaposlenih za službene namene,
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ- UPB -2; Uradni list RS 51/2006 ),  ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelala sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne  dostop.

Dostop do informacij javnega značaja  se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ –UPB -2 Uradni list RS 51/2006) s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS 23/2014, 50/2014 ; Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005)

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih tajništva, to je vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ali pisno na naslov naveden v 1. točki tega kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in sicer tako, da so informacije javnega značaja dostopne na spletu in so dostopne tudi v izključno tekstovni obliki.  V objektu uprave   Novi trg 26 b ni dvigala. Ogled dokumentov na spletnih straneh je možen tudi za slabovidne s povečavo črk.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani